Actavis Bulgaria

Стажантска програма

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА АКТАВИС БЪЛГАРИЯ - 2017

Стажантската програма на Актавис България е израз на ангажимента на компанията към професионалното ориентиране и реализация на младите хора в България. И тази година през летните месеци екипите на редица професионални направления ще осигурят възможност на младите хора с желание за учене и усъвършенстване да натрупат опит и да развият умения в реална работна среда. Стажантската програмата ежегодно привлича голям брой кандидати, което утвърждава компанията като предпочитано място за стаж и работа.

КАК ПРОТИЧА СТАЖЪТ?
От първия ден на програмата със стажантите работят ментори, които отговарят за ориентирането им в компанията и са на тяхно разположение за съвети и информация. Обучението на всеки стажант се извършва на работното място, съгласно индивидуален план, в зависимост от неговите предпочитания. Продължителността на стажа е между 2 и 4 месеца в периода от юни/юли до октомври 2017.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА СТАЖЪТ?
През 2017 година възможностите за летен стаж са в следните професионални направления:

За Дупница 
• Качество – Лаборатории
Приложими специалности: химия, фин органичен синтез, органични химични технологии, биотехнологии, медицинска химия, компютърна химия, биологично активни вещества и лекарствени средства; съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ и други, свързани с химията специалности
• Качество - Документация в системи по качество
Приложими специалности: Архивистика и документалистика, и други приложими специалности за документооборот
• Производство, Производствена документация 
Приложими специалности: всички, свързани със създаване на електронни документи и записи за различни видове производствени дейности
• Инженеринг и поддръжка в звена: Поддръжка на производствено оборудване, Калибриране, Климатични системи, отопление и вентилация
Приложими специалности: инженерно техническо образование по електроника, електротехника, топлотехника, автоматизация на производството, механика, фина механика и др.
• Инженеринг и поддръжка, Лабораторни услуги
Приложими специалности: химия
• Инженеринг и поддръжка, екип за подготовка и управление на CAPEX проекти
Приложими специалности: икономическа, финаси, или публична администрация
• Покупки 
Приложими специалности: икономика на търговията, стопанска логистика и управление на веригата на доставките
• Човешки ресурси 
Приложими специалности: управление и развитие на човешките ресурси, икономика и организация на труда; икономика на човешките ресурси, социални дейности, комуникации и др.

За Троян 
• Изследване и развитие в направления: Регистрационна документация, Анализи и стабилности, Готови лекарствени форми и Козметика 
Приложими специалности: фармация и химия 
• Качество – Лаборатории
Приложими специалности: химия, фин органичен синтез, органични химични технологии, биотехнологии, медицинска химия, компютърна химия, биологично активни вещества и лекарствени средства; съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ и други, свързани с химията специалности

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
• Кандидатите трябва да бъдат студенти редовно обучение в последен или предпоследен курс
• Английски език - много добро владеене писмено и говоримо
• Компютърни умения - отлично познаване и работа с MS Office
• Ясна визия за бъдещо кариерно и професионално развит, адаптивност и гъвкавост в динамична среда, желание за непрекъсното обучение и развитие

СТАЖЪТ ПРЕДЛАГА
• Запознаване с културата на глобална международна компания
• Обучение в екип от опитни специалисти 
• Придобиване на практически опит в конкретна функционална област 
• Възможност за създаване на полезни контакти
• Запознаване в организацията на работа в съвременна работна среда, оборудвана с модерни съоръжения и апаратура
• Получаване на възнаграждение и сертификат за успешно приключен стаж в компанията
• За позициите в Дупница има осигурен транспорт за пътуващите от София, Благоевград, Кюстендил, Перник и Радомир
• За позициите в Троян има осигурен транспорт от Ловеч

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
• изчерпателно CV – използвайте бланката на www.actavis.bg
• мотивационно писмо с посочени: локация за стажуване, период на стажа и предпочитана функционална област
• документ, удостоверяващ студентски статус 
• препоръка/и от преподавател

Документите се подават по електронен път на адрес jobsoperations@actavis.com или на адрес: гр. Дупница 2600, ул.”Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси” до 20 май 2017

Телефони за контакт: 0701/58312; 0701/58451; 0701/58456

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Всички данни в тях са лични по смисъла на ЗЗЛД и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

  • go back