Actavis Bulgaria

left_part_rounded

Лекарствени реакции

Информацията, която предоставите в тази форма ще бъде записана от Актавис – компания на Тева, като част от нейните законови задължения свързани с нашите продукти и ще бъде пазена и обработвана поверително и в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и политиката за поверителност на Тева. Тази информация може да бъде споделена с други юридически лица на Тева, партньори  и определени регулаторни органи, с цел тя да бъде оценена и съпоставена с други събития, регистрирани за този продукт или активно вещество, за да се оцени съотношението полза-риск на употребените лекарствата, и ако е необходимо да се актуализира продуктовата информация, както и да отговорим на вашето запитване. Информацията, която предоставяте може да бъде обработена и съхранявана извън ЕС. Ако не сте съгласни вашата информация да бъде използвана по гореспоменатите начини и желаете да откажете нейната обработка или искате да получите достъп, да поправите или изтриете личната си информация, моля, информирайте ни по електронната поща на адрес EUprivacy@tevaEU.com. По-подробна допълнителна информация може да бъде намерена тук. Ако Вие не сте обект на това съобщение, моля, уверете се, че човекът, който е обект на съобщението е запознат с това съобщение, включително възможното прехвърляне на нейни/негови лични данни.

* Означава задължително поле

Данни на пациента
Инициали:
Възраст:
Пол:
Нежелана реакция:
* Описание на реакцията:
Изход:


Допълнителна информация, която считате за важна:
Подозирано лекарство
* Име на лекарствения продукт:
Начин на приложение:
Дневна доза:
Начало на приема:
Край на приема:
Прием на други неподозирани лекарствени продукти:
Данни на съобщаващия
Име:
Адрес:
      * Поне едно от следните средства за контакт
Телефон:
E-mail:
Дата на попълване: